Çfarë bëjme

KCF mbështet projekte që implementohen bashkërisht nga institutet e aftësimit profesional dhe sipërmarrjet partnere që angazhohen ose planifikojnë të angazhohen, në aktivitete të trajnimit bashkëpunues. Ato mund të marrin mbështetje për zhvillimin e programeve të reja ose zgjerimin dhe përmirësimin e ofertave ekzistuese. Grantet u shpërndahen konsorciumeve që kanë kaluar me sukses procesin e përzgjedhjes konkurruese që përbëhet nga dy hapa.

KCF siguron përkrahje financiare dhe shoqëruese për konsorciumin e përzgjedhur lidhur me:

Përfitimet që priten nga përfshirja e institucioneve pjesëmarrëse të aftësimit professional

Përfitimet për sipërmarrjet pjesëmarrëse

…Dhe të gjitha këto përfitime që çojnë në.….

Përfitimet për nxënësit/ kursantët