Ko se može prijaviti?

Formiranje konzorcijuma

Program dodele bespovratnih sredstava od strane Fonda namenjen je jačanju dualnog obrazovanja i povećanju kvaliteta i važnosti mera stručnog obrazovanja i obuke. U tu svrhu, Fond podržava uspostavljanje saradnje – konzorcijuma između institucija za stručno osposobljavanje i preduzeća, koji zajednički sprovode programe dualnog obrazovanja i sklapaju Memorandume o razumevanju. Da bi ispunjavali uslove, projektni partneri moraju biti spremni da zajednički predzmu aktivnosti strčnog obrazovanja kako bi polaznici programa sticali kvalifikacije na osnovu standarda kvalifikacija i/ili standarda zanimanja, koji odgovaraju potražnji na tržištu rada.

Konzorcijumi bi trebalo da se formiraju od strane javnih ili privatnih (uključujući i nevladine odnosno neprofitne) institucija za stručno obrazovanje i obuku, koji nude priznate („akreditovane“) programe stručnog osposobljavanja i vode do zvanično priznatih kvalifikacija u skladu sa propisima nacionalnih organa za kvalifikacije ili ekvivalentnim telima, kao i privatna preduzeća (uključujući mala i srednja preduzeća). Primaoci finansijske podrške Fonda mogu biti institucije za stručno obrazovanje i obuku kao vodeći partneri u konzorcijumu. Direktna finansijska podrška partnerskim preduzećima ne može se finansirati od strane Fonda.

Očekuje se da konzorcijumi sufinansiraju projekte davanjem odgovarajućeg doprinosa u iznosu od najmanje 10% od totalnog iznosa koji potražuju od Fonda. Doprinos se može obezbediti kao finansijski i / ili materijalni doprinos (in kind) pod koji se može podvesti i nadoknada operativnih troškova i/ili troškova povezanih sa investicijama, a doprinos mogu  obezbediti preduzeća ili institucije, ili zajednički i preduzeža i obrazovne organizacije. 

Fond je otvoren za sve organizacije i institucije uključene u tehničko i stručno osposobljavanje i obuku koje izdaju sertifikat za svoje kurseve obuke i/ili su javno priznate u bilo kojoj od 6 zemalja Zapadnog Balkana. Kako je jedan od glavnih ciljeva Fonda odnosi na praktični aspekt stručnog obrazovanja i povećanje relevantnosti stručnog osposobljavanja za preduzeća, ISOO koje su se uključile ili su voljne da se uključe u dualno obrazovanje i obuku su primarne ciljne grupe (za detaljniji pregled koncepta kooperativnog i dualnog obrazovanja i obuke, pogledajte smernice Fonda, a u slučaju Srbije i Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnim studijama).

 1. Instuticuje koje pružaju SOO su prepoznati od strane nadležnih organa / privatni pružaoci SOO su akreditovani
 2. Projekat dualnog ili stručnog obrazovanja dovodi do formalno priznate kvalifikacije / u skladu je sa nacionalnim okvirima
 3. Planirani projekat fokusira se na obuke iz sektora koji su prepoznati kao prioritetni u nacionalnim politikama, okvirima itd.
 4. Relevantne vlasti podržavaju institucije koje pružaju SOO kako bi se osigurala održivost projekta u predstojećem periodu

Preduzeća, koja se pridruže konzorcijumima koji apliciraju za finansiranje od strane Fonda, prepoznaju jedan od svojih strateških ciljeva i aktivno ulažu u razvoj ljudskih resursa. Preduzeća koja apliciraju mogu imati iskustvo u oblasti dualnog obrazovanja, ili su pak donela odluku da se uključe u programe dualnog obrazovanja. Preduzeća treba da budu posvećena pružanju podrške u sprovođenju dualnog obrazovanja i spremna da integrišu elemente praktičnog obrazovanja i učenja kroz rad u svoje radne procese. Ovi aspekti igraju centralnu ulogu u proceni projektnih predloga koje su podneli konzorcijumi. Pored toga, preduzeća koja učestvuju u programu treba da:

 1. Odrediti kooperativnog koordinatora za dualno obrazovanjeza obuku koji će biti zadužen za planiranje i koordinaciju programa obuke u okviru projekta
 2. Ponuditi dovoljne kapacitete za učenje na radnom mestu za sve učenike uključene u okviru projekat a kooperativne obuke
 3. Dostaviti finansijske izveštaje za poslednje 2 godine, tokom procesa prijave
 4. Posluju sa pozitivnim finansijskim rezultatom u godini koja je prethodila podnošenju prijave
 5. Potvrde načelnu spremnost za zapošljavanje diplomaca maturanata programa dualnog obrazovanja programa kooperativnih obuka

Pored zajedničkog angažmana preduzeća i insticija za stručno obrazovanje i obuku i jasno izražene potrebe za obukom određenog obrazovnog profila, kvalitet i efikasnost dualnih programa obuke zavise i od dostupnosti odgovarajuće opremljenih objekata unutar institucija za stručno osposobljavanje. Odgovarajuće radionice za obuku, dostupnost odgovarajuće opreme i mašina te redovno korišćenje takvih objekata od strane nastavnika i polaznika u školama i trening centrima, osiguravaju da veštine stečene tokom praktičnog učenja u institucijama i u preduzeću, doprinesu ostvarenju ciljeva učenja. Cilj Fonda je da omogući takva ulaganja, u obliku novih nabavki, građevinskih ili infrastrukturnih radova, te na ovaj način ojača praktične aspekte kurseva obuke. Očekuje se da kao rezultat toga, Fond donese dodatnu vrednost i poboljša zapošljivost učenika u skladu sa potrebama na lokalnom tržištu rada. Iako nije preduslov, Fond snažno podstiče predloge projekata koji predviđaju uvođenje novih tehnologija. Pored toga, očekuje se da projektna prijava ispunjava sledeće kriterijume:   

 1. Prijava se mora podneti na vreme, odnosno pre isteka roka za podnošenje
 2. Konzorcijumi koji se prijavljuju za dobijanje grantova treba da budu sačinjeni od jedne institucije za stručno obrazovanje i obuku, kao vodećeg partnera, i najmanje dva partnerska preduzeća
 3. Traženi iznos finansiranja mora se kretati između 100.000 i 600.000 evra
 4. Projektni partneri mogu biti predstavljeni samo u jednom predlogu po pozivu
 5. Predlog projekta ne može isključiti nijednu etničku manjinu iz ponuđene obuke
 6. Podnosioci zahteva za projekat se obavezuju da će se pridržavati međunarodnih ekoloških, socijalnih, zdravstvenih, bezbednosnih i radnih standarda tokom izvršenja svojih projekata
 7. Programi obuke se mogu izvoditi u održivoj formi nakon završetka projekta
 1. Sve aktivnosti na Listi za izuzeće sektorskog vodiča Nemačke razvojne banke
 2. Finansiranje redovnihtroškova upravljanja i održavanja
 3. Finansiranje fizičkih investicija (infrastruktura, oprema) u okviru preduzeća