Prijava

Kako se prijaviti?

Prihvatljivi konzorcijumi sačinjeni od institucija za stručno obrazovanje i obuku i preduzeća, zainteresovani za finansiranje ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce usluga stručnog obrazovanja, koji su uključeni ili planiraju da se uključe u dualno obrazovanje, pozvani su da prate raspored otvorenih javnih poziva za podnošenje Izjava o zainteresovanosti.

Molimo vas da uzmete u obzir da se prijave poslate pre naznačenog roka otvorenih poziva i nakon naznačenih rokova neće razmatrati.

Proces aplikacije i selekcije

Proces prijavljivanja i selekcije sprovodi se pomoću dvofaznog procesa. U prvoj fazi, zainteresovani i kvalifikovani konzorcijum iskazuje podnosi Izjavu o zainteresovanosti. Tokom procesa procene podnetih Izjava o zainteresovanosti, proverava se formalna podobnost (prijava je primljena pre isteka krajnjeg roka, pruženi podaci su tačni, partneri iz konzorcijuma su zastupljeni samo jednom po pozivu i nisu dobili sredstva više od jednom u prethodnim pozivima itd.). Nakon toga, predloge projekta sadržane u okviru Izjave o zainteresovanosti procenjuju stručnjaci za selekciju na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Ukoliko se pozitivno evaluaira podneta Izjava o zainteresovanosti, konzorcijum se poziva da u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja da je Izjava o zainteresovanosti prihvaćena, podnese sveobuhvatan predlog projekta.

Svebouhvatni predlog projekta se najpre proverava prema formalnim kriterijumima (da li je prijava kompletna, da li su predati svi potrebni dokumenti itd.). U drugoj fazi procesa ocenjivanja projektnih predloga, troje stručnjaka za selekciju iz skupa međunarodnih eksperata za stručno obrazovanje i obuku, će pojedinačno i nezavisno procenjivati predloge projekata na osnovu grupe selekcionih kriterijuma koji se odnose na koncept, ambiciju i izvodljivost predloga projekta.

Nakon odobrenja sveobuhvatnog predloga projekata, vode se pregovori nakon kojih se zaključuje sporazum o finansiranju između Fonda i odabranog konzorcijuma, na čelu sa institucijom za stručno obrazovanje i obuku kao glavnim korisnicima.

Cjelokupni postupak prijave i odabira grantova sastoji se od sljedećih elemenata

Podnošenje Izjave i zainteresovanosti

Ocena dostavljene Izjave o zainteresovanosti: provera podobnosti

Podnošenje predloga projekata nakon odobrenja Izjave o zainteresovanosti

Evaluacija podnetih predloga projekata

Pregovaranje o Sporazumu o finansiranju

Ponovno podnošenje neuspešnih prijava je moguće, uz određena ograničenja. Konzorcijum ima pravo da ponovo podnese izmenjeni predlog (drugi pokušaj) na predstojećem javnom pozivu ili pre isteka zadatog roka. Treći pokušaj podnošenja izmenjene verzije početnog predloga neće se razmatrati.