KCF në shifra

Fondi mbështetje avancimin e arsimit e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë

Fondi do të veproj deri në vitin 2025

5 thirrje për projekt propozime

Fondi synon të mbështesë rreth 20 projekte

Deri në €5,800,000 do të investohen në projekte të implementuara nga VTI dhe sipërmarrjet

Secili projekt mund të mbështetet me një grant në vlerë nga 100,000 deri në €600,000.