Lajme

PËR KCF

Fondi i Sfidave për Kosovën (KCF) është një instrument financimi i krijuar për të rritur punësueshmërinë, veçanërisht të të rinjve. Ai rrit konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve në Kosovë duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për projekte bashkëpunuese të përzgjedhura ose të trajnimit dual të zbatuara përmes partneriteteve ndërmjet instituteve të aftësimit profesional dhe sipërmarrjeve. Grantet alokohen përmes një sfide konkurruese kombëtare.

Greening TVET

Përcaktimi global për të kaluar në ekonomi më miqësore ndaj mjedisit nëpër sektorë të ndryshëm kërkon integrimin e menjëhershëm të parimeve të qëndrueshmërisë në kurrikulat e arsimit dhe trajnimit profesional, si dhe themelimin e standardeve të përshtatshme.

Përveç masave të zakonshme të zbatuara si projektet e ndërtesave energjitikisht efikase dhe përdorimi i pajisjeve për kursimin e energjisë, ka disa veprime specifike që institucionet e arsimit dhe bizneset e arsimit dhe trajnimit profesional mund të ndërmarrin për të përparuar në drejtim të qëndrueshmërisë mjedisore.

Newsletter

Merrni lajmet më të fundit për aktivitetet e KCF-së

Na kontaktoni

Interested in offering construction work, machinery, equipment or training in VET in Kosovo?