Procesi i aplikimit

Si të aplikoni

Konsorciumet e pranueshme të Instituteve të Trajnimit Profesional dhe Sipërmarrjeve të interesuara në financimin e investimeve në pajisje dhe infrastrukturë për ofruesit e AAP-së që angazhohen ose planifikojnë të përfshihen në trajnim bashkëpunues janë të ftuar të ndjekin orarin e Thirrjeve të Hapura për Shprehje të Interesit.

u lutemi vini re se aplikacionet e dërguara para afatit kohor të caktuar në procedurën për Thirrje të Hapura dhe pas afatit kohor nuk do të merren parasysh. 

Procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes

Procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes zbatohet me anë të një procesi me dy faza.

Në fazën e parë, çdo konsorcium i interesuar dhe i pranueshëm shpreh interesin duke paraqitur një Shprehje Interesi. Gjatë procesit të vlerësimit të Shprehjes së Interesit, verifikohet pranueshmëria formale (nëse aplikacioni është pranuar brenda afatit, nëse informacioni i dhënë është i saktë, partnerët e konsorciumit përfaqësohen vetëm një herë për Thirrje dhe nëse nuk kanë marrë fonde më shumë se një herë Thirrjet e mëparshme, etj.). Propozimet vlerësohen më pas nga ekspertët e përzgjedhjes bazuar në Kriteret paraprake të pranimit.

Nëse një Shprehje  Interesi pranohet, aplikanti ftohet të aplikojë për një grant dhe të paraqesë një projekt-propozim gjithëpërfshirës brenda 60 ditëve nga dita e marrjes së njoftimit se Shprehja e  tyre e Interesit është pranuar.

Propozimi i projektit së pari analizohet dhe kontrollohet kundrejt kritereve zyrtare (nëse aplikacioni është i plotë, të gjitha dokumentet e kërkuara janë dorëzuar, etj.). Në fazën e dytë të procesit të vlerësimit, tre ekspertët e përzgjedhjes nga grupi ndërkombëtar i ekspertëve të AAP-së do të vlerësojnë individualisht dhe në mënyrë të pavarur propozimet e projektit bazuar në kriteret e përzgjedhjes në lidhje me konceptin, ambicien dhe realizueshmërinë (fizibilitetin) e projekt propozimit.

 Pas miratimit të një propozimi, negociohet dhe konkludohet një marrëveshje financimi ndërmjet KCF dhe konsorciumit të parazgjedhur të AAP-së, të udhëhequr nga VTI-të si përfituesit kryesorë.

Procesi i përgjithshëm i aplikimit dhe përzgjedhjes së grantit përbëhet nga elementët e mëposhtëm

Pranimi I Shprehjes së Interesit

Vlerësimi i Shprehjes së paraqitur të Interesit: kontrolli i pranueshmërisë

Dorëzimi i propozim projektit pas miratimit të Shprehjes së Interesit

Vlerësimi i promozim projekteve të paraqitura

Negocimi i marrëveshjes së financimit

Ri-dorëzimi i aplikacioneve të pasuksesshme është i mundur me kufizime të caktuara. Konsorciumi përkatës ka të drejtë të ri-dorëzojë një propozim të ndryshuar (Përpjekja e dytë) në thirrjen e ardhshme të KCF-së ose brenda afatit të caktuar. Përpjekjet e treta[VS1]  për të paraqitur një version të ndryshuar të propozimit fillestar nuk do të merren parasysh.